Ön egy elavult böngészőt használ, ezért a lap leegyszerűsített kinézettel jelenik meg. Töltse le ingyen és telepítse a Firefoxot vagy a Chrome-ot!
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
+36 62 544 135 irsi@irsi.u-szeged.hu

Nemzetközi tanulmányok (MA) mesterképzési szak

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán a 2009/2010-es tanévben az azonos elnevezésű alapképzési szakra épülve mesterképzési szak indult nappali és levelező tagozaton: a nemzetközi tanulmányok (MA). A mesterképzésen az Európa tanulmányok, valamint a Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin - Amerika szakirányok közül lehet választani.

A képzés céljáról

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuknak köszönhetően ismerik a globális gazdasági, jogi, politikai folyamatokat. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben (PhD) történő folytatására.

A felvételi eljárásról

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szakok, továbbá a főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szak.

Feltételekkel, kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

1. alkalmazott közgazdaságtan,17. nemzetbiztonsági,
2. anglisztika,18. nemzetközi gazdálkodás,
3. biztonság- és védelempolitikai,19. nemzetközi igazgatási,
4. emberi erıforrások,20. pénzügy és számvitel,
5. gazdaságelemzés,21. romanisztika,
6. gazdálkodás és menedzsment,22. romológia,
7. germanisztika,23. politológia,
8. határrendészeti és védelmi vezetıi,              24. szabad bölcsészet
9. informatikus könyvtáros,25. szlavisztika,
10. igazgatásszervezı,26. szociális munka,
11. katonai vezetıi,27. szociológia,
12. keleti nyelvek és kultúrák,28. szociálpedagógia,
13. kereskedelem és marketing29. társadalmi tanulmányok,
14. kommunikáció és médiatudomány30. turizmus-vendéglátás,
15. közszolgálati31. történelem,
16. kulturális antropológia32. üzleti szakoktató.


Jelentkezhetnek továbbá azok az itt fel nem sorolt diplomával rendelkező hallgatók is, akik tanulmányaik során teljesítik a mesterképzésbe való felvétel feltételeit (különös tekintettel az osztatlan, egységes jogász diplomára).

A mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökből összességében a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen:

1.      Társadalomtudományi alapismeretek

2.      Jogi-igazgatási ismeretek

3.      Gazdasági ismeretek

4.      Politikatudományi ismeretek

5.      Történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek

A nemzetközi tanulmányok szakon a mesterképzés első két félévében maximum 30 kredit értékben, az intézmény által meghatározott kurzusokat kell teljesíteni, melyek a következők:

Polgári jogi alapismeretek

Nemzetközi jog I-II.

A nemzetközi viszonyok elmélete I-II.

Közép- és kelet-európai összehasonlító társadalom- és politikatörténet

Kapcsolatrendszertől a modern diplomáciáig

XX. századi európai történelem

Bevezetés a közjogba


Az SZTE hallgatói e kurzusokat alapképzési tanulmányaik során, előzetesen is teljesíthetik.

A felvételi eljárásban legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is; a pontszámítás részletei az aktuális Felvételi Tájékoztatóban olvashatók.

A képzés tartalmáról

A képzés három fő részre bontható: leendő hallgatóink az alapozó tantárgyak segítségével sajátítják el azokat az ismereteket, melyekre a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismeretek kurzusai épülnek. A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

Részletes, félévekre lebontott hálóterv letölthető az SZTE ÁJK honlapjáról.

undefined