Antal-Lundström Ilona: Zeneoktatás digitális taneszközökkel

A Kodály által kiépített zenei nevelési rendszer célja  az európai műveltségű  harmonikus közösségi ember. A zenei nevelés a zenei ismeret-átadás és a rendszeres aktivitással való  képességfejlesztés egységét jelenti. A hagyomány tiszteletével együtt a tudományos fejlődés, a gyermekekkel kapcsolatos új kutatások, a nemzetközi tapasztalatok figyelemmel kísérése kell, hogy áthassa a tanárképzés oktatási gyakorlatra irányuló munkáját. Kodály szerint a demokrácia ezen a ponton kettőt jelent: az egyik: a zenei művelődés eszközeinek hozzáférhetővé tétele mindenki számára, a másik: a nemzeti sajátságok teljes érvényesítése.

Kérdésünk: Hogyan jut el a zene a gyermekekhez?

A legjobb, ha az eredeti útmutatásokat követjük. A  demokratikus alapelv szerint a tanterv fő célja a zene világának megismertetése, élményt adó megértetése és kódrendszerének használata a személyes  életvitelben. Ennek eszköze a zeneértő és zeneérző képesség minél korábbi fejlesztése az együttes élmény alapján: a befogadás, a zenei nyelv megértése, a kódrendszer elsajátítása és használata  a zenei önkifejezéssel és a reprodukcióval egységben.

A bevezető időszak fő feladata a zenei befogadás, az akusztikai érzékenység, a hallás fokozatos és tudatos fejlesztésével. A hangok tulajdonságainak a nyelvben és beszédben azonos elemei, a hangszín, hangerő, tartam, tempó, hangsúly, szünetek és a hang irányának felismerése, testi-, mozgásos és vizuális kifejezése után folytatjuk a zenei elméleti alapozást az ismeretek átadásával.  Fontos elv a munkában, hogy minden új fogalmat a már élményszerűen megismert zenei jelenség alapján mutatunk be, elemzés után a gyakorlathoz kötjük és azonnal alkalmazzuk is a zenei-nyelvi tevékenységekben. Így fejlődik az akusztikus kommunikációs készség. A befogadás és a reprodukció/életre-keltés, a zenei -nyelvei kifejezés egységet képez az órákon.

A taneszközök feladata, hogy olyan tartalmat és aktivitásokat alkalmazzanak, melyek lehetőséget adnak a nevelésben részt vevő gyermekek nyelvi- és zenei kommunikációs képességeinek kialakítására, fejlesztésére, a közösségben történő élményszerű zenei tevékenységek megszervezésére is alkalmas újszerű tananyag és modern eszközök megalkotásával. Ez a cél a digitális taneszközökre is vonatkozik.

A taneszközök elemzése után felvetődött gondolatok a digitális technika alkalmazásával kapcsolatban: Hogyan tud  segíteni a tanterv céljainak elérésében a digitális technika?

Jelentheti azt, hogy az eddig elsőbbséget élvező érzelmi fejlesztést adó, főként zenehallgatással és énekléssel eltöltött órák helyett a zene kódrendszerét (nyelvét) tanítsuk meg az órákon, annak egyszerű használatát mutassuk meg a különböző zenei tevékenységek közben? Vagy lehetséges e kettő összekapcsolása? Hogyan?

Mely korcsoportban optimális a digitális technika alkalmazása a kottaírásban, a kreativitás fejlesztésében és a zenei alkotás, komponálás elemi szintjén?  Ezekre és hasonló kérdésekre is keressük a válaszokat a konferencián.